ข้อสอบ ก. พ คณิตศาสตร์ อนุกรม

ข้อสอบ ก. พ คณิตศาสตร์ อนุกรม ข้อ 1. 2 68 83 128 203 ….. ก. 279 ข. 195 ค. 308 ง. 325ตอบ ข้อ ค. 308 ข้อ 2. 9072 3024 756 252 63 …….. ก. 34 ข. 38 ค. 21 ง. 78ตอบ ข้อ ค. 21 ข้อ 3. 50 48 52 49 ……… ก. 54 ข. 35 ค. 76 ง. 99ตอบ ก. 54 ข้อ 4. 4 8 1 10 -2 14 ? ก. 5 ข. -5 ค. 9 ง. -6ตอบ ข้อ ข. -5 ข้อ 5. 3 9 6 16 11 25 18 36…

Read More