ความหมายคอมพิวเตอร์

ความหมายคอมพิวเตอร์ พจนสนุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์” พจนานุกรมของ Cambridge ให้นิยามของคอมพิวเตอร์ (computer) ว่าหมายถึง เครื่องจักรแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้เก็บ จัดการ และ ค้นหาคำ ตัวเลข และรูปภาพ เพื่อทำการคำนวณและควบคุมเครื่องจักรอื่นๆ Computer ภาษาไทยเรียกว่า “คณิตกรณ์” หรือทับศัพท์ว่า “คณิตกรณ์” Computer มาจากภาษาละตินว่า “Computare” ซึ่งหมายถึง การนับ หรือคำนวณ

Read More