หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปฏิบัติงานภายใต้ควบคุมการชุดของชุดคำสั่งโดยอุปกรณ์อิเลคโทนิคเครื่องนี้สามารถที่จะรับข้อมูลประมวลผลข้อมูลแสดงผลลัพธ์และจัดเก็บผลลัพธ์ของข้อมูลตามที่ต้องการได้และจากคำกล่าวที่ว่าคอมพิวเตอร์จะทำงานภายใต้ชุดคำสั่งที่ควบคุมมันนั่นหมายความว่าการทำงานโดยอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์จะถูกสั่งการโดยโปรแกรมซึ่งหมายถึงชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อสั่งการในคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม การทำงานของคอมพิวเตอร์ในทางเทคนิคจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักสูตร 4 ขั้นตอนในการคือ 1.การนำเข้าข้อมูล คือการป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์  2 การประมวลผลคือการดำเนินงานกับข้อมูลที่ป้อนเข้ามา  3 การแสดงผลคือการแสดงผลลัพธ์  4 การจัดเก็บคือการบันทึกข้อมูลโปรแกรมหรือผลลัพธ์ต่างๆเพื่อใช้งานในอนาคต ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง 4 ข้อเพื่อถูกรวบรวมเข้ามาด้วยกันจะเรียกว่าวงจรการประมวลผลข้อมูล องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Read More

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย 1.Hardware  2.Software 3.ข้อมูล 4.กระบวนการทำงาน  5.บุคลากร ฮาร์ดแวร์ หมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทางกายอย่าภาพที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ตัวอย่างเช่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนประกอบเชิงกลไกต่างๆที่จะทำงานประสานกันเพื่อให้เกิดการประมวลผลการจัดเก็บและการเผยแพร่ข่าวสารและบางครั้งเรายังสามารถเรียก Hardware ว่า Device ก็ได้ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์นั้นเอง ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกันได้แก่อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลหน่วยความจำหลักหน่วยประมวลผลอุปกรณ์แสดงผลและหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก อุปกรณ์นำเข้า เป็นอุปกรณ์สำหรับให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ผ่านการป้อนคำสั่งหรือข้อมูลตัวอย่างอุปกรณ์รับข้อมูลเช่นคีย์บอร์ดเมาส์เครื่องสแกนเนอร์และไมโครโฟนเป็นต้น หน่วยความจำหลักเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและชุดคำสั่งหน่วยความจำหลักมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือหน่วยความจำ Ram ใช้เก็บข้อมูลและชุดคำสั่งแบบชั่วคราวในระหว่างการประมวลผลทำงานได้เมื่อมีกระแสไฟเลี้ยงดังนั้นข้อมูลจะสูญหายทั้งหมดเมื่อปิดเครื่องจึงต้องทำการถ่ายโอนข้อมูลเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรองเสียก่อนส่วนหน่วยความจำหลักชนิดที่สองก็คือหน่วยความจำ Rom จะเก็บข้อมูลแบบอ่านได้อย่างเดียวข้อมูลภายในยังคงอยู่แม้จะปิดเครื่องก็ตามอย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักใช้หน่วยความจำแบบ Ram เป็นหน่วยความจำหลักมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถแทนที่ข้อมูลและคำสั่งใหม่ๆได้แล้วยังสามารถขยายความจุได้ในขณะที่หน่วยความจำ Rom นั้นมักนำไปใช้บรรจุโปรแกรมขนาดเล็กภายในเครื่องเพื่อใช้เฉพาะอย่างเช่น Rom Bios ทั้งนี้ในอดีตโปรแกรมที่เก็บอยู่ในร่มจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่ปัจจุบันปัจจุบันได้มีการพัฒนาหน่วยความจำประเภทนี้แบบ flash ROM ที่สามารถเข้าไปอัพเดทโปรแกรม Firmware ภายในได้ แล้วยังสามารถขยายความจุได้ในขณะที่หน่วยความจำ Rom นั้นมักนำไปใช้บรรจุโปรแกรมขนาดเล็กภายในเครื่องเพื่อใช้เฉพาะอย่างเช่น Rom Bios ทั้งนี้ในอดีตโปรแกรมที่เก็บอยู่ในลอนจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่ปัจจุบันปัจจุบันได้มีการพัฒนาหน่วยความจำประเภทนี้แบบ flash ROM ที่สามารถเข้าไปอัพเดทโปรแกรม Firmware ภายในได้  อุปกรณ์แสดงผล เมื่อมีหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลแล้วหากต้องการดูผลลัพธ์ที่ได้ก็จะต้องนำเสนอลงในอุปกรณ์แสดงผลปัจจุบันมีอุปกรณ์แสดงผลอยู่มากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมตัวอย่างอุปกรณ์แสดงผลเช่นจอภาพเครื่องพิมพ์และลำโพง หน่วยเก็บข้อมูลภายนอก หมายถึงอุปกรณ์ที่นำมาใช้จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมเพื่อรองรับการใช้งานในวันข้างหน้าตัวอย่างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเช่นฮาร์ดดิสก์เทปแผ่นซีดีดีวีดีและ Flash Drive ทางนี้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแต่ละชนิดต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาใช้จัดเก็บข้อมูลขนาดต้นทุนและความจุซึ่งผู้ใช้สามารถที่ให้มาเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงานนั้นๆได้เป็นสำคัญ Software หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่นำมาใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยโปรแกรมสั่งงานจะถูกเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์และถูกแปลเป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์เข้าใจจากนั้นก็จะนำคำเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการต่อไปดังนั้นลำพังเพียงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คงไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยหากปราศจาก Software เข้าไปควบคุมการทำงานน่าจะมีพระเวทยังถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆด้วยกันคือซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญมากทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบและยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการตอบโต้กับมอเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบก่อนเพื่อปลูกชีวิตให้กับคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถดูได้จากนั้นจึงค่อยนำดำเนินการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ตามที่ต้องการได้ต่อไปตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบก็คือหล่อโปรแกรมระบบปฏิบัติการเช่น Windows unix และ Linux เป็นต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเช่นชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานจัดการเอกสารงานคำนวณและงานนำเสนอซอฟต์แวร์ประยุกต์ยังหมายรวมถึงโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงเพื่อนำมาใช้กับระบบงานทางธุรกิจต่างๆเช่นโปรแกรมระบบบัญชีโปรแกรมระบบเงินเดือนและโปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลังเป็นต้น ข้อมูล ข้อมูลในที่นี้หมายถึงข้อมูลดิบที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับความจริงทั้งหลายซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลขตัวอักษรในรูปภาพเช่นรหัสนักศึกษาชื่อที่อยู่อายุและระดับชั้นโดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล กระบวนการการทำงาน หมายถึงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบว่าจะมีวิธีการจัดการหรือปฏิบัติการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อนำเนินงานกับข้อมูลที่ได้มาคันเมื่อดำเนินการแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากอะไร บุคลากร หมายถึงบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เช่นบุคลากรที่ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนาโปรแกรมเช่นนักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนะกับคอมพิวเตอร์นั้นจะเรียกว่าผู้ใช้ปลายทางเช่นพนักงานป้อนข้อมูลจะทำหน้าที่ป้องข้อมูลประจำวันและสั่งพิมพ์รายงานต่างๆโดยพนักงานเหล่านี้จะต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจที่ตนรับผิดชอบอยู่ภายในหน่วยงานนั้นๆสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Read More