วิธีแก้กดปุ่ม numlock ไม่ได้

วิธีแก้กดปุ่ม numlock ไม่ได้ ปัญหาหานี้เกิดขึ้นบ่อยบางครั้งเราต้องการใช้ปุ่ม numlock ทางทีมงานมีวิธีแก้ให้แบบง่ายๆ ลองทำตามวีธีด้านล่างได้เลยคับ 1.Control Panel 2.All Control Panel Items 3.Ease of Access 4.Ease of Access Center 5.Make the keyboard easier to use แล้วเอาตัวติ๊กถูกตรงช่อง Turn on mouse keysออกครับ แล้วกดOk

Read More

โหลดไฟล์ไม่ได้ ตรวจพบไวรัส

โหลดไฟล์ไม่ได้ ตรวจพบไวรัส พอเราโหลดไฟล์หรือโปรแกรมต่างๆ อาจจะเจอเวลาที่เมื่อ ดาวน์โหลดไฟล์ เสร็จกลับขึ้นมาว่า “ล้มเหลว-ตรวจพบไวรัส” ทำให้ไฟล์นั้นโหลดไม่ได้หือหายไปทันที คลิกดูวิธีแก้ปัญหา ทางทีมงานมีวิธีแก้แบบง่ายกันเลยครับ ให้ไปที่ Windows Security ที่มุมขวาล่างตามภาพ คลิ้กที่รูปโล่ จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมา เมื่อขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้ไปที่ Virus & threat protection จากนั้นให้เลื่อนไปหาคำว่า Virus & threat protection setting จากนั้นคลิ้กที่ Manage Setting ให้สังเกตุที่ Real-time protection จะเห็นคำว่า On อยู่ให้ทำการ เลื่อนปรับเป็น Off หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างแจ้งให้กด Yes เพื่อยืนยัน วิธีแก้ลําโพงคอมไม่ดัง ขึ้นกากบาท Windows 10

Read More

การตั้งชื่อช่อง youtube

การตั้งชื่อช่อง youtube สําหรับคนที กําลังจะเริมทํายูทูบ ชื่อช่องคือสิ่งหนึ่งที เราให้ ความสําคัญ เพราะเป็ นชื่อที่ คนจะจดจํา และเป็นเหมือนชื่อแบรนด์ของ เรา ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งชื่อช่อง ผมมีไอเดียมาแนะนําครับ 1.เอาคําที เกี่ยวข้องมาเขียนใส่โพสต์อิท (กระดาษโน้ตแผ่นเล็ก ๆ) เขียนแยกไว้ก่อน คําละแผ่น เช่น ทําช่องอาหารก็เขียนว่า อร่อย, อาหาร, กิน, ปรุง, แซ่บ, อิม, ครัว, นัว, กับข้าว แล้วเอามาบวกกับชื่อ หรือฉายาที เราอยากใช้ เช่น โอ พ่อบ้าน ลุง น้า เขียนแยกเป็นคําแล้วลองเอามาประกอบกันดู จะได้ไอเดียคํา ใหม่หลายคําเลย 2.สันหรือยาว ไม่สําคัญเท่ากับชื อที เรียกง่ายและพิมพ์ง่าย เพราะการที คนดูจะมาเจอช่องเราได้ เกิดจากการบอกต่อกัน ปากต่อปาก และเกิดจากการค้นหา (search) ดังนั น ต้องคํานึงถึงการ บอกต่อ และการพิมพ์ค้นหาของคนดูด้วย เพราะคนดูบางคนก็ไม่ถนัด พิมพ์คํายาก ๆ เช่น Croissant แม้จะสันและเรียกง่าย แต่ถ้าจะให้ พิมพ์หาก็คงลําบาก เมื อเปรียบเทียบกับ “ครัวบ้านสวนทวี” แม้จะยาวกว่า แต่เรียกง่ายและจําง่าย 3.มาทีหลังต้องแตกต่าง ถ้าเราเพิงเริ่มทําช่อง แล้วทําในแนวทางที เป็นที นิยมมาก ๆ เช่น ท่องเที่ยว อาหาร การใช้คําธรรมดาโดยไม่มีเอกลักษณ์เลย อาจ ทําให้คนดูหาช่องเราไม่เจอก็เป็นได้ เช่น ตั้งชื่อช่อง “อาหารอร่อย” “พาไปเที่ยว” ถ้าค้นหาก็อาจไปเจอช่องอื่นที ดัง ๆ อยู่แล้ว…

Read More

กฎชุมชน YouTube

กฎชุมชน YouTube นโยบายและหลักเกณฑ์ชุมชน กฎทัวไปที จะช่วยให้คุณหลีกเลียงปัญหาต่าง ๆ ใน Youtube 1.ภาพเปลือย หรือเนือหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ YouTube ไม่ได้มีไว้สําหรับสื่อลามก หรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง เพศอย่างโจ่งแจ้ง หากวิดีโอของคุณมีลักษณะดังกล่าว แม้จะเป็นวิดีโอ เกี่ยวกับตัวคุณเองก็ตาม หรือเกี่ยวกับเด็กยิ่งห้ามโดยเด็ดขาดเพราะ Youtube จะอ่อนไหวกับเรื่องนี้มากช่องของคุณอาจถูกปิดได้ 2.เนื้อหาที่เป็นอันตราย หรือให้โทษ อย่าโพสต์วิดีโอที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ๆ ทําในสิ่งที่อาจจะทําให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส วิดีโอที่ แสดงการกระทําที่ให้โทษ หรือเป็นอันตราย อาจถูกจํากัดอายุ หรือถูกนําออก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของวิดีโอ 3.เนือหาแสดงความเกลียดชัง Youtube เป นแพลตฟอร์มสําหรับการแสดงออกอย่างอิสระ แต่ทาง Youtube ไม่สนับสนุนเนื อหาที ส่งเสริม หรือสนับสนุนความ รุนแรงต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเป นอันขาด ไม่ว่าจะเป นเนื อหาเกี ยว กับเชื อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ อายุ สัญชาติ สถานะ ฯลฯ 4.ภาพหรือเนือหาที มีความรุนแรง ทาง Youtube จะไม่ยอมให้อัปโหลดคลิปเนื อหาที รุนแรง หรือ นองเลือด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื อทําให้ตกใจ สะเทือนอารมณ์ หรือ โดยไม่มีเหตุอันสมควร หากต้องการโพสต์เนื อหาที โจ่งแจ้งในบริบท แต่หากเป นข้อมูลของข่าว หรือสารคดี ต้องให้ข้อมูลที เพียงพอเพื อช่วย ให้ผู้คนเข้าใจในสิงที เกิดขึ น อย่าส่งเสริมให้ผู้อื นกระทําการรุนแรงใด ๆ เป็นอันขาด 5.การคุกคาม…

Read More

วิธียืนยัน PIN

วิธียืนยัน PIN เมื่อรายได้ถึงเกณฑ์การยืนยันทีอยู่ ($10) Google AdSenseจะส่งรหัสสําหรับยืนยันตัวตนและทีอยู่ (PIN) มายังทีอยู่ผู้รับเงิ นทีได้กรอกไว้ในบัญชี AdSense ซึงจะส่งมาทางไปรษณีย์ (ใช้เวลาประมาณ2-4 สัปดาห์) เมือปอนรหัสนีในบัญชี AdSense แล้ว จึงจะสามารถรับเงินได้ เมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ชําระเงิน ($100) ขันตอนการยืนยันทีอยู่ 1.ลงชื อเข้าใช้บัญชี AdSense ( www.google.com/adsense) 2.ในหน้าแรกของ AdSense จะมีช่อง ยืนยันที อยู่ในการเรียก เก็บเงินของคุณ ให้คลิก ยืนยัน หรืออีกวิธีคือไปที การตั งค่า > ข้อมูลบัญชี ยืนยันที อยู่ > กรอกรหัส PIN ลงในช่อง “ ป อน PIN ของคุณ” 3.ปอน PIN ทุกตัวให้ตรงตามที Google AdSense ส่งมาให้ 4. คลิก “ ส่ง PIN”

Read More

ตั้งค่าทวิตเตอร์ ให้เป็นส่วนตัว private

ตั้งค่าทวิตเตอร์ ให้เป็นส่วนตัว private หลายๆคนใช้งานทวิตเตอร์ แล้วอยากได้ความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน ทางทีมงานได้มีวิธีตั้งค่าทวิตเตอร์ ให้เป็นส่วนตัว private ขั้นตอนมีดังนี้ ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว ไปที่ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย เปิด ป้องกันทวิตเตอร์ ในส่วน ป้องกันทวิตเตอร์ของคุณ เป็นการแสดงทวีตให้ผู้ติดตามคุณเห็นเท่านั้น คุณจะต้องอนุญาติผู้ติดตามใหม่ ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ twitter วิธีแก้วิดีโอ Twitter ไม่เล่น วิธีดาวน์โหลดวีดีโอ twitter ในมือถือ วิธียืมเงิน วันทูคอล ais 20 บาท

Read More

วิธีลบหน้า word หลายหน้า

วิธีลบหน้า word หลายหน้า ซึ่งโดยปกติการลบหน้าเอกสาร word ที่ใช้งานกันก็ใช้วิธีลากคลุมข้อความ หรือ hi-light เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่เราต้องการจะลบ แล้วจากนั้นก็จะกดปุ่ม Delete แล้วข้อความและหน้านั้นจะหายไป แต่ทางทีมงานมีวิธีที่ง่ายกว่านั้น ขั้นตอนมีดังนี้ ลองทำตามคลิปวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ คลิกดูวิธีทำ

Read More

วิธีแก้ลําโพงคอมไม่ดัง ขึ้นกากบาท Windows 10

วิธีแก้ลําโพงคอมไม่ดัง ขึ้นกากบาท Windows 10 ปัญหานี้เป็นกันเยอะมากครับ สาเหตุเกิดจากการอัพเดทวินโดว์ใหม่ แล้วบางครั้งไดร์เวอร์ลำโพงถูกปิดเองอัตโนมัติ เลยทำให้ลำโพงใช้การไม่ได้ วิธีแก้มีดังนี้ 1.ไปที่ช่องค้นหา 2. พิมพ์ว่า device manager 3. ไปที่ไดร์เวอร์ที่เป็นรูปลำโพง 4. คลิกขวาแล้วไปกดดที่ Enable 5. ถ้าทำตามขั้นตอนด้านบนยังไม่ได้ลองทำตามคลิปวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ

Read More