โมเด็ม (Modem)

โมเด็ม (Modem) มาจากคำว่า MOdulator/DEModulator (ใช้คำหน้าทั้งสองคำมารวมกัน) โดยแยกการทำงานออกเป็น Modulation เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ คอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกลเข้าหากันได้โดย การผ่านสายโทรศัพท์  โดยโมเด็มทำหน้าที่แปลงสัญญาณ  ซึ่งแบ่งออกเป็นภาคส่ง และภาครับ ซึ่งภาคส่งจะทำการแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Digital)ให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์ (Analog)  ในขณะที่ภาครับนั้นจะทำการแปลงสัญญาณโทรศัพท์(Analog)กลับมาเป็นสัญญาณ คอมพิวเตอร์ (Digital) ดังนั้นในการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลๆ เช่น อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องใช้โมเด็ม โดยโมเด็มนั้นมีทั้งแบบภายใน (Internal Modem) ที่มีลักษณะเป็นแบบการ์ด, โมเด็มภายนอก (External Modem) ที่มีลักษณะเป็นแบบกล่องแยกออกต่างหาก และโมเด็มที่เป็นแบบ PCMCIA ที่จะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  นอกจากนี้ ก็ยังมีระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System) เป็นซอฟต์แวร์ที่สำคัญตัวหนึ่งในการทำทั้งเครื่องศูนย์บริการและเครื่องลูก ข่ายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรและด้านต่างๆ ให้สามารถใช้ร่วมกันได้  มีการควบคุมระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายอีกด้วย

1. (Internal Modem)                                                                                                           (Internal Modem) เป็นโมเด็มที่มีลักษณะเป็นการ์ดเสียบกับสล็อตของเครื่องอาจจะเป็นแบบ ISA หรือPCI ข้อดีก็คือ ไม่เปลืองเนื้อที่ ราคาไม่แพงมากนัก ใช้ไฟเลี้ยงจาก Mainboard ข้อเสียคือ ติดตั้งยากกว่าแบบภายนอก เนื่องจากติดตั้งภายในเครื่องทำให้ใช้ไฟในเครื่องอันส่งผลให้เพิ่มความร้อน ในเครื่อง เคลื่อนย้ายได้ไมสะดวกยาก ใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมแบบ PC เท่านั้นไม่สามารถใช้งานกับ NoteBook

(External Modem)
            (External Modem) เป็นโมเด็มที่ติดตั้งภายนอกโดยจะต่อกับ Serial Port โดยใช้หัวต่อที่เป็น DB-25 หรือ DB-9 ต่อกับ Com1, Com2 หรือ USB ข้อดีคือ สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้กับเครื่องอื่นได้ ติดตั้งได้ง่าย ไม่เพิ่มความร้อนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากติดตั้งอยู่ภายนอกและใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก สามารถใช้ งานกับเครื่อง NoteBook ได้เนื่องจากต่อกับ Serial Port หรือ Parallel Port มีไฟแสดง สภาวะการทำงานของโมเด็ม ข้อเสีย มีราคาค่อนข้างสูง เกิดปัญหาจากสายต่อได้ง่าย ในการเลือกใช้จึงต้องดูหลายประการเช่น ความสะดวกในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ เป็นรุ่นเก่า ก็ควรใช้แบบ internal และหากมีแต่ Slot ISA ก็ต้องเลือกแบบ ISA Internal หากต้องการเคลื่อนย้ายไปใช้กับ เครื่องอื่นอยู่เรื่อยก็ต้องใช้แบบภายนอก หากให้สะดวกก็ควรเป็น แบบ Internal ครับจะได้ความไวที่ โดยมากจะสูงกว่าแบบภายนอก มีปัจจัยหลายอย่างในการเลือกต้องดูด้วยว่า ISP (Internet Service Provider) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่คุณใช้นั้นรองรับ มาตรฐาน V.90 ข้อเสียของโมเด็มรุ่นใหม่ ๆ ที่มีราคาถูกที่เป็น Internal PCI คือผู้ผลิดเขาจะตัดชิพที่ ทำหน้าที่ ตรวจสอบความผิดพลาด แก้ไขสัญญาณรบกวน (Error Correction) ที่มีมาก ในสายโทรศัพท์ในบางที่ แล้วไปใช้ความสามารถของซีพียูมาทำหน้าที่นี้แทน ทำให้เกิดการใช้ งานซีพียูเพิ่มมากขึ้นทำให้ความเร็วของ เครื่องลดลง หรือสัญญาณโทรศัพท์อาจตัดหรือ เรียกว่าสายหลุดได้ สำหรับคุณสมบัติ ที่ควรมีของโมเด็มคือ DSVD ที่ทำให้โมเด็มสามารถส่งผ่าน ข้อมูล Voice และ Data ได้ในขณะเดียวกันได้โดยความ เร็วไม่ลดลง และดูสิ่งที่ให้มาด้วยเช่น ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ รวมทั้งดูว่าสามารถใช้อ่านอื่น ๆ ได้เช่น Fax, Voice, Mail และ Call ID เป็นต้น

Related posts

Leave a Comment