วิธียืนยัน PIN

วิธียืนยัน PIN เมื่อรายได้ถึงเกณฑ์การยืนยันทีอยู่ ($10) Google AdSenseจะส่งรหัสสําหรับยืนยันตัวตนและทีอยู่ (PIN) มายังทีอยู่ผู้รับเงิ นทีได้กรอกไว้ในบัญชี AdSense ซึงจะส่งมาทางไปรษณีย์ (ใช้เวลาประมาณ2-4 สัปดาห์) เมือปอนรหัสนีในบัญชี AdSense แล้ว จึงจะสามารถรับเงินได้ เมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ชําระเงิน ($100)

ขันตอนการยืนยันทีอยู่

1.ลงชื อเข้าใช้บัญชี AdSense ( www.google.com/adsense)

2.ในหน้าแรกของ AdSense จะมีช่อง ยืนยันที อยู่ในการเรียก เก็บเงินของคุณ ให้คลิก ยืนยัน หรืออีกวิธีคือไปที การตั งค่า > ข้อมูลบัญชี ยืนยันที อยู่ > กรอกรหัส PIN ลงในช่อง “ ป อน PIN ของคุณ”

3.ปอน PIN ทุกตัวให้ตรงตามที Google AdSense ส่งมาให้

4. คลิก “ ส่ง PIN”

Related posts

Leave a Comment