ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม เมื่อการลงทุนของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล (Dividend) เฉพาะในกรณีทกองทุน
รวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลซึ่งแต่ละกองทุนจะมีนโยบายการจ่าย
ผลตอบแทนในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปเช่น บางกองทุนอาจมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในขณะที่บางกองทุนอาจมีนโยบายนำเงินดังกล่าวไปทบยอดเพื่อลงทุนต่อไป ซึ่ง
ผู้ลงทูนควรทราบว่ากองทุนที่ถืออยู่มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร

กำไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) จะได้รับเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัท
จัดการลงทุนในราคาที่สูงกว่า ราคาที่ซื้อมาตอนแรก(วัดได้จากมูลค่าทรัพสินสุทธิต่อหน่วยที่เพิ่มมากขึ้นจากมูลค่าเริ่มแรก

ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายได้รับก็คือ ผลตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ และนำมาเฉลี่ยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอีกทีหนึ่งตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนไว้ตั้งแต่แรก

Related posts

Leave a Comment