ความหมายของคอมพิวเตอร์

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คำจำกัดความหรือนิยามของคอมพิวเตอร์ คือ “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ  ทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีการทาง  “คณิตศาสตร์”   คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ประหยัดพลังงาน - บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ...

(Computer ) หมายถึง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์เองซึ่งผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูล (Data) เข้าสู่หน่วยประมวลผลเพื่อทำการคำนวณและแสดงผลลัพธ์ออกทางอุปกรณ์แสดงผล โดยที่ผลลัพธ์เหล่านี้จัดว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและเรียบเรียงแล้วจะเรียกผลลัพธ์นี้ว่า  “สารสนเทศ (information) “

Related posts

Leave a Comment