ข้อสอบ ก. พ คณิตศาสตร์ อนุกรม

ข้อสอบ ก. พ คณิตศาสตร์ อนุกรม

ข้อ 1. 2 68 83 128 203 …..

ก. 279 ข. 195 ค. 308 ง. 325
ตอบ ข้อ ค. 308

ข้อ 2. 9072 3024 756 252 63 ……..

ก. 34 ข. 38 ค. 21 ง. 78
ตอบ ข้อ ค. 21

ข้อ 3. 50 48 52 49 ………

ก. 54 ข. 35 ค. 76 ง. 99
ตอบ ก. 54

ข้อ 4. 4 8 1 10 -2 14 ?

ก. 5 ข. -5 ค. 9 ง. -6
ตอบ ข้อ ข. -5

ข้อ 5. 3 9 6 16 11 25 18 36 ……………

ก. 23 ข. 27 ค. 29 ง. 42

ตอบ ข้อ ข. 27

ข้อ 6. 0.06 0.12 0.36 1.44 ….

ก. 3.4 ข. 4.3 ค. 5.9 ง. 7.2
ตอบ ข้อ ง. 7.2

ข้อ7. 47 53 62 74 …..

ก. 79 ข. 88 ค. 89 ง. 93
ตอบ ข้อ ค. 89

ข้อ 8. 13 15 21 17 27 19 ….

ก. 19 ข. 31 ค. 34 ง. 39
ตอบ ข้อ ข. 31

ข้อ 9. 160 175 250 625 …

ก. 1025 ข. 1253 ค. 1785 ง. 2500
ตอบ ข้อ ง. 2500

ข้อ 10. 1 1 7 9 17 …

 1. 25 2. 28
 2. 30 4. 33

ตอบ 4 ล็อคละ3 ตัวบวกกันจะเป็นตัวต่อไป/ เกิดจาก 7 + 9 + 17

ข้อ 11. 1 3 5 7 10 13 13 17 21 …

 1. 17 2. 19
 2. 25 4. 27

ตอบ 2 มองข้ามทีละ 2 ตัว 1 ไป 7, 7 ไป 13, 13 ตอบ 13+6 = 19

ข้อ 12. 11 33 99 297 891 …

 1. 2,673 2. 2,783
 2. 2,571 4. 2,626
  ตอบ 1 แต่ละตัว คูณด้วย 3 จะเป็นตัวต่อไป เกิดจาก 891 x 3

ข้อ 13. 33 67 136 275 554 ……

 1. 1113 2. 1442
 2. 1667 4. 1699

ตอบ 1 ตีแฉกหาความแตกต่างไป 2 ชั้น จะได้ 554 + 559 = 1,113

ข้อ 14. 10 3 7 12 5 9 14 …

 1. 6 2. 7
 2. 9 4. 11

ตอบ 2 แต่ละตัว นับข้ามไป 2 ตัว แล้ว บวก 2

ข้อ 15. 3 8 13 18 23 ……..

 1. 14 2. 25
 2. 26 4. 28

ตอบ 4 แต่ละบวก 5 จะเป็นตัวต่อไป

ข้อ 16. 9 13 14 19 21 ……..

 1. 22 2. 23 3. 25 4. 27
  ตอบ 4

ข้อ 17. 7 21 63 189 ……..

 1. 468 2. 567
 2. 687 4. 7674

ตอบ 2 แต่ละตัวคูณ 3 จะได้ตัวต่อไป ตอบ 567

ข้อ 18. 100 99 95 86 70 ….

 1. ก. 47 ข. 45 ค. 25 ง. 30

ตอบ ข. 45

ข้อ 19. 7 21 42 126 252 ……..

 1. 756 2. 746
 2. 737 4. 766

ตอบ 1

ข้อ 20. 2 4 16 256 ……..

 1. 504 2. 34,096
 2. 55,367 4. 65,536]

ตอบ 4 ยกกาลัง 2 ทักตัว จะได้ตัวถัดไป ตอบ 65,536

Related posts

Leave a Comment