ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

1. สิงใดคือต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์

ก. ลูกคิด

ข. ก้อนหิน

ค. เครื่องคิดเลข    

ง. เครื่องบวกเลข

2.บุคคลที่คิดค้นและประดิษฐ์
เวิลด์ไวด์เว็บคือ

ก.วินตัน เซิร์ฟ

ข.ทิมเบอร์ลี

ค.บิลเกตส์

ง.เดนนิส ริทชี

3. เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1

ก. ไอซี

ข. ทรานซิสเตอร์

ค. หลอดสูญญากาศ

ง. วงจรรวมขนาดใหญ่

4. เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2   

 ก. ไอซี

ข. ทรานซิสเตอร์   

 ค. หลอดสูญญากาศ   

 ง. วงจรรวมขนาดใหญ่

5. เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 3

ก. ไอซี     

ข. ทรานซิสเตอร์ 

ค. หลอดสูญญากาศ     

ง. วงจรรวมขนาดใหญ่

6. เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 4

 ก. ไอซี

ข. ทรานซิสเตอร์

 ค. หลอดสูญญากาศ    

ง. วงจรรวมขนาดใหญ่

7.ใครได้รับยกย่องให้เป็นบิดาคอมพิวเตอร์

   ก.ชาร์จ แบบเบจ

   ข.วิลเลียม ออตเทรต

   ค. เบลส์ ปาสคาล

   ง. โจเซฟ แมรี่ แจคคาร์ด

8.ใครได้รับยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

   ก.กอตฟริต วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ

   ข.เอดา ไบรอน เลิฟเลซ

   ค. เบลส์ ปาสคาล

   ง. โจเซฟ แมรี่ แจคคาร์ด

9. ข้อใดคือประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

ก. ดูหนัง

ข. ฟังเพลง

ค. พิมพ์รายงาน  

ง. เล่นเกมส์สนุกๆ

10.ในยุควีแอลเอสไอ (ไอซี) ใช้สารชนิดใดเป็นตัวรวมวงจรให้เป็นซิป

ก.เงิน

ข.ทองคำ

ค.ทองแดง

ง.ซิลิกอน

11.ในยุคใดที่เริ่มมีการคิดค้นภาษาระดับสูงที่   ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

 ก.ยุควงจรรวม

 ข.ยุคทรานซิสเตอร์

 ค.ยุคหลอดสุญญากาศ

 ง.ยุควีแอลเอสไอ (ไอซี)

12.ชื่อคอมพิวเตอร์ในภาษาไทยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 คือ

ก.คณิตกรณ์
ข.เครื่องคำนวณ
ค.ภินทนณิต
ง.วิยุคคณิต

13.เครื่องจักรคำนวณเครื่องแรกที่สามารถป้อนคำสั่งหรือโปรแกรมได้

ก.Different Engine

ข.Analytical Engine

ค.Atanasoff-Berry-Computer

ง.Electronic Numerical Integrator and Computer

14. ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที้กิดในยุคแรกในการประกอบขึ้นเป็นคอมพิวเตอร์

ก.VLSI

ข.Transistor

ค.Silicon

ง.Vacuum Tube

15.สารกึ่งตัวนำ ถูกคิดค้นและเริ่มนำมาใช้สร้างคอมพิวเตอร์ยุคใด

ก.ยุคที่1                       

ข.ยุคที่ 2

ค.ยุคที่3                      

ง.ยุคที่4

16.วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นยุคใด

 ก.ยุคที่1               

 ข.ยุคที่ 2

 ค.ยุคที่3                 

ง.ยุคที่4

17.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในยุคใด

ก.ยุคที่1                 

ข.ยุคที่ 2

ค.ยุคที่3                

ง.ยุคที่ 4

18.เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคที่สองของการพัฒนาทางด้าน Hardware คือ

ก.หลอดสุญญากาศ   

ข.ทรานซิสเตอร์

ค.วงจรรวม               

ง.สารกึ่งตัวนำ

19. คอมพิวเตอร์ตามแนวคิดของ ดร.จอห์น ฟอน นิวแมนน์(Dr.John Von Neumann)

ก.EDVAC                     

ข.ENIAC    

ค.UNIVAC I                     

ง.EDWARD

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุด2

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Related posts

Leave a Comment