การวัดขนาดข้อมูล

การวัดขนาดข้อมูล bit ความหมาย: บิต, เลขโดดฐาน 2, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 0 หรือ 1 
บอกเล่า : คือข้อมูลที่มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 1 หรือ 0 อย่างไดอย่างหนึ่งเท่านั้น  

8 บิต (Bit) = 1 ไบต์ (Bite)

bit ความหมาย: บิต, เลขโดดฐาน 2, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 0 หรือ 1 
บอกเล่า : คือข้อมูลที่มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 1 หรือ 0 อย่างไดอย่างหนึ่งเท่านั้น  

KB ย่อมาจาก Kilobyte:  ปริมาณหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 1024 ไบต์ 
MB ย่อมาจาก Megabyte:  ปริมาณหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเก็บตัวอักษรได้ 1 ล้านตัว หรือมีค่าเท่ากับ 2 ยกกำลัง 20 = 1,048,567 BYTES หรือเท่ากับ 1024 กิโลไบต์ 

GB ย่อมาจาก Gigabyte:  ปริมาณหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 1024 MB

สรุปคือ 1 Byte (ไบต์) = 1 ตัวอักษร 
1 KB (กิโลไบต์) = 1024 ตัวอักษร 
1 MB (เมกกะไบต์) = 1024 KB 
1 GB (กิกะไบต์) = 1024 MB 
1 TB (เทราไบต์)= 1024 GB

หน่วยข้อมูล - SORADAA45

Related posts

Leave a Comment