การตั้งชื่อช่อง youtube

การตั้งชื่อช่อง youtube สําหรับคนที กําลังจะเริมทํายูทูบ ชื่อช่องคือสิ่งหนึ่งที เราให้ ความสําคัญ เพราะเป็ นชื่อที่ คนจะจดจํา และเป็นเหมือนชื่อแบรนด์ของ เรา ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งชื่อช่อง ผมมีไอเดียมาแนะนําครับ

1.เอาคําที เกี่ยวข้องมาเขียนใส่โพสต์อิท

(กระดาษโน้ตแผ่นเล็ก ๆ) เขียนแยกไว้ก่อน คําละแผ่น เช่น ทําช่องอาหารก็เขียนว่า อร่อย, อาหาร, กิน, ปรุง, แซ่บ, อิม, ครัว, นัว, กับข้าว แล้วเอามาบวกกับชื่อ หรือฉายาที เราอยากใช้ เช่น โอ พ่อบ้าน ลุง น้า เขียนแยกเป็นคําแล้วลองเอามาประกอบกันดู จะได้ไอเดียคํา ใหม่หลายคําเลย

2.สันหรือยาว ไม่สําคัญเท่ากับชื อที เรียกง่ายและพิมพ์ง่าย

เพราะการที คนดูจะมาเจอช่องเราได้ เกิดจากการบอกต่อกัน ปากต่อปาก และเกิดจากการค้นหา (search) ดังนั น ต้องคํานึงถึงการ บอกต่อ และการพิมพ์ค้นหาของคนดูด้วย เพราะคนดูบางคนก็ไม่ถนัด พิมพ์คํายาก ๆ เช่น Croissant แม้จะสันและเรียกง่าย แต่ถ้าจะให้ พิมพ์หาก็คงลําบาก เมื อเปรียบเทียบกับ “ครัวบ้านสวนทวี” แม้จะยาวกว่า แต่เรียกง่ายและจําง่าย

3.มาทีหลังต้องแตกต่าง

ถ้าเราเพิงเริ่มทําช่อง แล้วทําในแนวทางที เป็นที นิยมมาก ๆ เช่น ท่องเที่ยว อาหาร การใช้คําธรรมดาโดยไม่มีเอกลักษณ์เลย อาจ ทําให้คนดูหาช่องเราไม่เจอก็เป็นได้ เช่น ตั้งชื่อช่อง “อาหารอร่อย” “พาไปเที่ยว” ถ้าค้นหาก็อาจไปเจอช่องอื่นที ดัง ๆ อยู่แล้ว ควรเติมคําที แตกต่าง หรือชื อเราลงไปเพิมเติม เพื่อให้คนจําได้และหาเจอ เช่น “อร่อยกับบอย”

4.ถ้าตั้งไปแล้วชื่อซ้ำชื่อคล้ายกันก็ไม่เป็นไร

ใช้ชื่อเจ้าของช่องให้คนจดจํา อย่างช่องหนึ่งของผมชื อ first click ก็มีคนซ าหลายช่อง ถ้าคนดูส่วนใหญ่จะค้นหา ก็จะค้นจากชื่อ เจ้าของช่อง คือ อุ๊กอิก first click

5.ตั้งแล้วก็เปลี่ยนได้ ชื่อช่องสามารถทําการแก้ไขได้

เข้าไปที https://www.youtube.com/account แล้วเลือก ตรงเมนูแก้ไขใน google

Related posts

Leave a Comment