กฎชุมชน YouTube

กฎชุมชน YouTube นโยบายและหลักเกณฑ์ชุมชน กฎทัวไปที จะช่วยให้คุณหลีกเลียงปัญหาต่าง ๆ ใน Youtube

1.ภาพเปลือย หรือเนือหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

YouTube ไม่ได้มีไว้สําหรับสื่อลามก หรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง เพศอย่างโจ่งแจ้ง หากวิดีโอของคุณมีลักษณะดังกล่าว แม้จะเป็นวิดีโอ เกี่ยวกับตัวคุณเองก็ตาม หรือเกี่ยวกับเด็กยิ่งห้ามโดยเด็ดขาดเพราะ Youtube จะอ่อนไหวกับเรื่องนี้มากช่องของคุณอาจถูกปิดได้

2.เนื้อหาที่เป็นอันตราย หรือให้โทษ

อย่าโพสต์วิดีโอที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ๆ ทําในสิ่งที่อาจจะทําให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส วิดีโอที่ แสดงการกระทําที่ให้โทษ หรือเป็นอันตราย อาจถูกจํากัดอายุ หรือถูกนําออก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของวิดีโอ

3.เนือหาแสดงความเกลียดชัง

Youtube เป นแพลตฟอร์มสําหรับการแสดงออกอย่างอิสระ แต่ทาง Youtube ไม่สนับสนุนเนื อหาที ส่งเสริม หรือสนับสนุนความ รุนแรงต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเป นอันขาด ไม่ว่าจะเป นเนื อหาเกี ยว กับเชื อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ อายุ สัญชาติ สถานะ ฯลฯ

4.ภาพหรือเนือหาที มีความรุนแรง

ทาง Youtube จะไม่ยอมให้อัปโหลดคลิปเนื อหาที รุนแรง หรือ นองเลือด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื อทําให้ตกใจ สะเทือนอารมณ์ หรือ โดยไม่มีเหตุอันสมควร หากต้องการโพสต์เนื อหาที โจ่งแจ้งในบริบท แต่หากเป นข้อมูลของข่าว หรือสารคดี ต้องให้ข้อมูลที เพียงพอเพื อช่วย ให้ผู้คนเข้าใจในสิงที เกิดขึ น อย่าส่งเสริมให้ผู้อื นกระทําการรุนแรงใด ๆ เป็นอันขาด

5.การคุกคาม และการกลันแกล้งบนอินเทอร์เน็ต

เราไม่สามารถโพสต์วิดีโอ และความคิดเห็นที ไม่เหมาะสมบน YouTube ได้ หากมีการละเมิดที มีเจตนาให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้อื น เราสามารถรายงานไปที Youtube และทาง Youtube จะทําการนํา วิดีโอออกในบางกรณี

6.สแปม ข้อมูลเมตาทีทําให้เข้าใจผิด และสแกม

อย่าสร้างคําอธิบาย แท็ก ชื่อ หรือภาพขนาดย่อที ทําให้เข้าใจ ผิดเพื อเพิมยอดดู และไม่ควรโพสต์เนื อหาจํานวนมากที ไม่กําหนดกลุ่ม เป าหมาย ไม่เป นที ต้องการ หรือซ าซ้อน รวมถึงความคิดเห็นและ ข้อความส่วนตัว

7.การคุกคาม

การกระทําบางอย่าง เช่น การขโมย การคุกคาม การขู่เข็ญ การล่วงละเมิด การข่มขู่ การล่วงล าความเป นส่วนตัว การเป ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื น และการยัวยุผู้อื นให้กระทําความรุนแรง หรือละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการ จะถือเป นความผิดร้ายแรง ผู้ที ถูกจับได้ว่ากระทําการดังกล่าว อาจถูกแบนจากการใช้ YouTube อย่างถาวร

8.ลิขสิทธิ

เราต้องเคารพกฎหมายลิขสิทธิ และอัปโหลดเฉพาะวิดีโอที เรา สร้าง หรือได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านัน อย่าอัปโหลดวิดีโอที เราไม่ได้ สร้างขึ น หรือใช้เนื อหาในวิดีโอที บุคคลอื นเป นเจ้าของลิขสิทธ โดยไม่ ิ ได้รับอนุญาต เช่น เพลง รูปภาพ ข้อมูลโค้ดของโปรแกรมที มีลิขสิทธิ หรือวิดีโอที สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น

9.ข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีผู้โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออัปโหลดวิดีโอของคุณโดย ไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ คุณสามารถขอให้เรานําเนื อหาออกได้ ตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

10.การแอบอ้างบุคคลอืน

บัญชีที สร้างมาเพื อแอบอ้างเป นช่อง หรือบุคคลอื นอาจถูกนํา ออก ตามนโยบายการแอบ

อ้างบุคคลอื นของทาง Youtube

11.ความปลอดภัยของเด็ก

YouTube ไม่อนุญาตให้มีเนื อหาที เป นอันตรายต่อสภาพ ร่างกายและจิตใจของผู้เยาว์ ผู้เยาว์หมายถึง บุคคลที ยังไม่บรรลุ นิติภาวะ ซึ งในหลายประเทศ/ภูมิภาค คือผู้ที มีอายุต ากว่า 18 ป

Related posts

Leave a Comment